cổng trục đẩy tay, cổng trục chữ a, cổng trục đẩy tay, cổng trục đẩy cơ khí

.
.
.
.