cổng trục dầm đơn, cổng trục một dầm, cổng trục chữ a, cổng trục

.
.
.
.